Alibabacloud评测:轻量云香港

简介

要在国内选择主机建站的话,肯定是绕不开阿里云的VPS了。阿里云现在的产品非常地丰富,阿里云的VPS主机最大的吸引力就是CN2线路,速度快。阿里云VPS目前在世界范围部署机房,常用的有美国、日本、新加坡、韩国以及欧洲一些国家。另外,阿里云VPS还分成了国际版和国内版,早期国际版的价格要比国内版本的价格偏低一些,且性价比要高不少。不过,这种差距已经不断缩小,现在买国内与国际基本是一样的。

Alibabacloud评测:轻量云香港

配置信息

系统信息

OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.2 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
 CPU Cache Size:	33792 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		70.96 MB / 987.22 MB
 Swap Usage:		0 KB / 1022.00 MB
 Disk Usage:		934.07 MB / 24638.80 MB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.90 0.23 0.08 

网络信息

IPV4 - IP Address:	[CN] 47.240.74.*
 IPV4 - ASN Info:	AS45102 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.)
 IPV4 - Region:		null

流媒体解锁

HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
 Bilibili TaiwanOnly:			No

CPU性能测试

1 Thread Test:			898 Scores

内存性能测试

1 Thread - Read Test :		17710.97 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12263.09 MB/s

磁盘性能测试

Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		7.3 MB/s (1791 IOPS, 1.43 s)		8.2 MB/s (1991 IOPS, 1.29 s)
 10MB-1M Block		157 MB/s (149 IOPS, 0.07 s)		223 MB/s (212 IOPS, 0.05 s)
 100MB-4K Block		7.3 MB/s (1776 IOPS, 14.41 s)		8.8 MB/s (2136 IOPS, 11.98 s)
 100MB-1M Block		142 MB/s (135 IOPS, 0.74 s)		144 MB/s (137 IOPS, 0.73 s)
 1GB-4K Block		8.5 MB/s (2065 IOPS, 123.92 s)		9.4 MB/s (2284 IOPS, 112.04 s)
 1GB-1M Block		140 MB/s (133 IOPS, 7.51 s)		140 MB/s (133 IOPS, 7.51 s)

网速测试

Speedtest.net网速测试

Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		3.84 MB/s	12.31 MB/s	1.32 ms
 China, Jilin CU		3.98 MB/s	12.55 MB/s	54.84 ms
 China, Shandong CU		3.92 MB/s	12.49 MB/s	70.95 ms
 China, Nanjing CU		3.90 MB/s	13.64 MB/s	31.35 ms
 China, Shanghai CU		3.88 MB/s	12.47 MB/s	31.52 ms
 China, Guangxi CU		3.84 MB/s	12.78 MB/s	17.57 ms
 China, Lanzhou CU		3.89 MB/s	13.25 MB/s	60.56 ms
 China, Beijing CT		Fail: Unknown Error
 China, Hangzhou CT		3.72 MB/s	7.32 MB/s	43.45 ms
 China, Nanjing CT		2.99 MB/s	12.36 MB/s	44.24 ms
 China, Guangzhou CT		0.39 MB/s	6.27 MB/s	14.94 ms
 China, Wuhan CT		3.22 MB/s	12.64 MB/s	31.97 ms
 China, Shenyang CM		3.83 MB/s	13.73 MB/s	61.87 ms
 China, Hangzhou CM		3.80 MB/s	12.51 MB/s	64.92 ms
 China, Shanghai CM		Fail: Unknown Error
 China, Nanning CM		3.07 MB/s	12.53 MB/s	38.07 ms
 China, Lanzhou CM		Fail: Unknown Error

IPv4路由测试

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.27 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.218 1.19 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.31 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 162.245.125.109 1.65 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 7 202.77.18.194 5.65 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 8 202.77.23.29 6.27 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 9 202.77.23.29 3.92 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.10.61 5.65 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
11 219.158.103.217 16.55 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.8.81 39.43 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.8.81 44.96 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 61.49.214.2 39.91 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 124.65.194.134 41.03 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.135.113.154 40.05 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 *
18 *
19 123.125.99.1 37.32 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.23 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 55.73 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.246 1.08 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 1.24 ms * China Hong Kong youku.com
 6 203.12.205.249 7.31 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 7 59.43.187.25 15.75 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 8 59.43.246.225 41.77 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9 59.43.246.162 45.81 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 *
11 *
12 180.149.128.1 60.56 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 3.76 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.210 1.11 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.23 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 *
 7 *
 8 *
 9 221.183.21.57 9.08 ms AS9808 China Hong Kong ChinaMobile
10 *
11 221.176.24.9 6.41 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.21.229 116.66 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 211.136.67.190 56.93 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 211.136.88.117 39.60 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.22 5.08 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.214 1.18 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.246 1.26 ms * China Hong Kong youku.com
 6 202.77.19.37 2.18 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 7 202.77.18.194 5.37 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 8 202.77.23.29 5.91 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 9 219.158.10.61 11.49 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.10.61 8.95 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
11 219.158.97.1 5.47 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.111.253 33.08 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.111.253 32.29 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 *
15 112.64.249.125 31.90 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
16 58.247.0.49 35.03 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.24 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.2 6.04 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 1.28 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 12.21 ms * United States ALIYUN
 6 203.100.48.253 17.21 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
 7 59.43.181.189 16.48 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 8 59.43.187.181 42.44 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9 59.43.244.134 19.46 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.97.12.6 9.94 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 202.97.94.121 20.38 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 202.101.63.49 44.54 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.95.207.230 310.10 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.227.255.34 43.31 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 *
17 180.153.28.1 41.82 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.22 3.45 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.214 1.31 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.25 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 223.118.3.197 2.13 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 8 223.118.3.125 1.93 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 9 221.176.24.61 23.69 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.24.205 29.95 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.24.157 22.39 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.17.93 60.45 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 221.176.17.218 60.60 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 221.183.55.22 60.17 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.250 1.24 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.32 ms * United States ALIYUN
 6 162.245.125.117 1.98 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 7 202.77.18.194 6.14 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 8 43.252.86.66 2.25 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 9 202.77.23.29 8.03 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.10.29 12.78 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.103.217 16.90 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.103.217 14.72 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 120.80.175.70 9.80 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 120.80.175.70 9.35 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 210.21.4.130 9.86 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.30 3.71 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.214 1.01 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.23 ms * United States ALIYUN
 6 203.100.49.217 16.97 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
 7 59.43.248.113 20.39 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 8 59.43.188.125 15.07 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9 *
10 202.97.12.10 10.87 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 202.97.94.145 23.14 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 *
13 113.108.209.1 15.42 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.32 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.6 4.41 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.66 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.29 ms * United States ALIYUN
 6 223.119.17.110 1.51 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 7 *
 8 221.183.55.74 9.37 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9 221.183.55.98 5.87 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.25.118 21.72 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 *
12 221.183.14.146 8.83 ms AS9808 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
13 *
14 211.139.129.5 24.54 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.36 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.222 1.88 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.25 ms * United States ALIYUN
 6 162.245.125.105 1.57 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 7 162.245.124.9 4.42 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 8 *
 9 218.105.7.217 11.80 ms AS9929 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 218.105.2.133 11.90 ms AS9929 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 218.105.2.210 39.45 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
12 210.13.112.254 36.73 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
13 210.13.66.237 78.65 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
14 210.13.66.238 41.68 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.28 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.222 1.15 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.15 ms * United States ALIYUN
 6 203.100.54.149 7.45 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 7 59.43.186.125 9.18 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 8 59.43.188.229 47.07 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
 9 59.43.247.57 29.14 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.130.197 35.19 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
11 61.152.24.198 34.81 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
12 58.32.0.1 33.94 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.125.1 (14.131.125.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 4.67 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 1.17 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.09 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 203.100.48.253 17.09 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
 7 59.43.247.21 15.98 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 8 59.43.248.1 38.50 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
 9 *
10 202.97.12.57 40.24 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 202.97.18.213 47.43 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 218.241.255.161 56.52 ms AS4847 China Beijing DRPENG
16 218.241.255.133 53.02 ms AS4847 China Beijing DRPENG
17 124.205.97.138 49.44 ms AS4847,AS17816 China Beijing DRPENG
18 218.241.254.230 48.11 ms AS4847 China Beijing DRPENG
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.246 1.29 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.19 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 162.245.125.21 1.54 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 7 202.77.18.194 2.77 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 8 202.77.23.29 5.76 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 9 202.77.23.29 3.37 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.10.61 8.62 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
11 219.158.97.1 5.53 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.97.1 5.23 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 *
14 61.49.214.6 38.54 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 61.51.112.254 38.27 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 202.106.37.90 37.96 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 124.65.47.202 63.36 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 202.99.1.238 40.41 ms AS17964 China Beijing DRPENG
19 218.241.166.18 42.69 ms AS4847 China Beijing DRPENG
20 218.241.253.134 39.22 ms AS4847 China Beijing DRPENG
21 211.167.230.100 43.04 ms AS4808,AS17964 China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.36 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 4.26 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.222 1.23 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 1.17 ms * China Hong Kong youku.com
 6 203.100.48.129 15.64 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
 7 59.43.248.5 10.12 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 8 *
 9 59.43.244.138 8.16 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.97.94.113 10.07 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 202.97.94.133 16.30 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 202.97.63.210 17.80 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 *
14 202.105.95.18 84.37 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 202.112.46.29 117.13 ms AS4538 China Guangdong Guangzhou CHINAEDU
16 *
17 101.4.117.33 116.89 ms AS4538 China Hunan Changsha CHINAEDU
18 101.4.112.38 112.50 ms AS4538 China Hubei Wuhan CHINAEDU
19 101.4.117.38 130.05 ms AS4538 China Henan Zhengzhou CHINAEDU
20 101.4.112.1 117.91 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
21 *
22 202.112.38.82 131.62 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
23 202.205.109.205 129.51 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.222 1.23 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 1.22 ms * China Hong Kong youku.com
 6 63.218.115.53 1.91 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.15.190 2.13 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 *
 9 *
10 159.226.254.5 39.57 ms AS7497 China Beijing CSTNET
11 159.226.254.49 38.34 ms AS7497 China Beijing CSTNET
12 159.226.254.1 36.00 ms AS7497 China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.2 4.12 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 8.06 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.15 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.03 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 2.58 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 *
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 221.176.22.38 99.50 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 221.183.65.66 50.79 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 *
18 211.156.129.110 74.66 ms AS7641 China Beijing chinabtn.com CATV
19 *
20 *
21 211.156.140.17 77.00 ms AS7641 China Beijing chinabtn.com CATV


Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.250 2.38 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 7.91 ms * United States ALIYUN
 6 162.245.125.113 2.13 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 7 162.245.124.1 4.56 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 8 119.252.139.14 3.07 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
 9 202.77.22.89 2.11 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 203.160.95.218 2.70 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom


Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.34 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 3.26 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.242 1.11 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 21.69 ms * China Hong Kong youku.com
 6 203.131.247.233 1.24 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 50.89 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.35 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 48.50 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.156 51.95 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 202.97.60.213 66.19 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 203.215.232.173 69.03 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.18 4.13 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.246 1.05 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.03 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 *
 7 *
 8 *
 9 203.131.241.70 7.12 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 203.8.25.187 9.71 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.33 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 4.03 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.210 1.21 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.06 ms * United States ALIYUN
 6 123.255.91.137 2.63 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 7 123.255.91.137 2.94 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 8 203.142.100.22 3.34 ms AS9231 China Hong Kong ChinaMobile
 9 203.142.105.9 3.40 ms AS9231 China Hong Kong ChinaMobile


Traceroute to China, Hongkong HGC (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.214 1.27 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.31 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.43 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 3.28 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.2.254 9.71 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 203.131.248.162 2.38 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 218.189.5.56 2.83 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
11 218.188.104.30 4.33 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk


Traceroute to China, Hongkong HKBN (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.23 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.214 4.41 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 10.46 ms * United States ALIYUN
 6 36.255.56.17 2.23 ms AS4323,AS7713 China Hong Kong equinix.com
 7 61.244.225.62 2.27 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.com.hk
 8 203.186.235.137 14.76 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.com.hk
 9 203.80.215.70 1.47 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.com.hk
10 210.6.23.239 1.82 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.com.hk


Traceroute to China, Hongkong PCCW (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 6.32 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.254 1.22 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.73 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 63.218.115.53 1.54 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.15.174 1.99 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.223.17.94 1.80 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 63.218.61.174 2.84 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
10 203.215.254.210 2.88 ms AS9925 China Hong Kong pbase.net
11 202.153.99.203 2.90 ms AS9925 China Hong Kong pbase.net
12 203.215.244.33 2.73 ms AS9925 China Hong Kong pbase.net
13 202.85.125.60 3.07 ms AS9925 China Hong Kong pccw.com


Traceroute to China, Hongkong TGT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.123.76.58 (202.123.76.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.242 1.23 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.36 ms * United States ALIYUN
 6 123.255.91.105 2.42 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 7 202.123.74.74 2.40 ms AS10098 China Hong Kong towngastelecom.com
 8 202.123.74.66 2.43 ms AS10098 China Hong Kong towngastelecom.com
 9 202.123.76.58 2.77 ms AS10098 China Hong Kong towngastelecom.com


Traceroute to China, Hongkong WTT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 59.152.252.242 (59.152.252.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.35 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 3.65 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.22 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.27 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 36.255.56.80 1.87 ms AS4323,AS7713 China Hong Kong equinix.com
 7 115.160.187.54 2.63 ms AS9381 China Hong Kong hkbn.com.hk
 8 *
 9 59.152.252.196 2.18 ms AS9381 China Hong Kong hkbn.com.hk
10 59.152.252.242 2.84 ms AS9381 China Hong Kong hkbn.com.hk


Traceroute to Singapore, China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.233.1 (203.215.233.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.27 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.254 5.58 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.01 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 3.34 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 50.07 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.41 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.68 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.10 73.63 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 *
12 *
13 203.215.233.1 162.43 ms AS4134 Singapore ChinaTelecom


Traceroute to Singapore, China CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 183.91.61.1 (183.91.61.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.30 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.250 1.19 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.15 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.81 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 3.50 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.5.161 2.63 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 9 203.131.241.70 7.05 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 183.91.61.1 43.70 ms AS4809 Singapore ChinaTelecom


Traceroute to Singapore, Singtel (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 118.201.1.11 (118.201.1.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.30 4.97 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 0.90 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.24 ms * United States ALIYUN
 6 63.218.115.53 1.67 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.29.194 3.61 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.218.205.10 2.15 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 63.218.211.254 2.17 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
10 203.208.183.250 36.18 ms AS7473 Singapore singtel.com
11 203.208.158.17 36.47 ms AS7473 Singapore singtel.com
12 *
13 *
14 165.21.49.126 37.69 ms AS3758 Singapore singtel.com
15 118.201.1.11 36.11 ms AS3758 Singapore singtel.com


Traceroute to Singapore, StarHub (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.116.46.162 (203.116.46.162), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.27 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.250 1.04 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.28 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 36.255.56.54 32.24 ms AS4323,AS7713 China Hong Kong equinix.com
 7 203.118.6.82 36.03 ms AS4657 Singapore starhub.com
 8 203.117.35.74 37.57 ms AS38861 Singapore starhub.com
 9 203.118.6.29 38.47 ms AS4657 Singapore starhub.com
10 203.118.16.30 35.05 ms AS4657 Singapore starhub.com
11 203.117.188.42 35.31 ms AS4657 Singapore starhub.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to Singapore, M1 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.123.8.123 (203.123.8.123), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 5.30 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 1.26 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.04 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 63.217.16.213 1.53 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.58.78 34.59 ms AS3491 Singapore pccw.com
 8 63.223.58.78 34.36 ms AS3491 Singapore pccw.com
 9 63.218.249.254 34.29 ms AS3491,AS198148 Singapore pccw.com
10 203.211.158.76 36.47 ms AS17547 Singapore m1.com.sg
11 203.211.158.122 37.00 ms AS17547 Singapore m1.com.sg
12 203.123.8.123 36.40 ms AS17547 Singapore m1.com.sg


Traceroute to Singapore, AWS (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 13.228.0.251 (13.228.0.251), 50 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.14 4.72 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 1.35 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 1.31 ms * China Hong Kong youku.com
 6 63.217.16.209 1.63 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.218.174.233 1.32 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.218.174.85 1.89 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 63.217.254.74 1.67 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 203.83.223.200 37.52 ms AS16509,AS38895 Singapore amazon.com
16 52.93.10.73 34.85 ms * Singapore amazon.com
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 13.228.0.251 34.38 ms AS16509 Singapore amazon.com


Traceroute to Japan, NTT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 61.213.155.84 (61.213.155.84), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.254 0.90 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 42.21 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 18.02 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 44.86 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 3.87 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 48.54 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.3.22 44.73 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 61.213.179.34 52.70 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
12 *
13 *
14 61.213.155.84 68.83 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com


Traceroute to Japan, IIJ (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.232.15.70 (202.232.15.70), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.14 4.01 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.214 1.22 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.15 ms * United States ALIYUN
 6 63.218.175.145 1.63 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.15.190 2.13 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.223.15.190 1.98 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 63.218.211.250 1.59 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
10 58.138.99.70 1.61 ms AS2497 China Hong Kong iij.ad.jp
11 58.138.81.173 52.25 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
12 58.138.102.214 51.90 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
13 210.130.142.114 52.36 ms AS2497 Japan Tokyo iij.ad.jp
14 202.232.15.70 52.28 ms AS2497 Japan iij.ad.jp


Traceroute to Japan, SoftBank (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.175.32.26 (210.175.32.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.30 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.222 1.25 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.26 ms * United States ALIYUN
 6 103.203.158.97 1.73 ms AS7713 China Hong Kong bbix.net
 7 *
 8 143.90.232.241 52.70 ms AS4725 Japan Tokyo odn.ne.jp
 9 143.90.47.9 52.92 ms AS4725 Japan odn.ne.jp
10 143.90.26.226 52.61 ms AS4725 Japan odn.ne.jp
11 143.90.54.30 51.70 ms AS4725 Japan odn.ne.jp
12 210.175.32.123 51.92 ms AS4725 Japan odn.ne.jp
13 210.175.32.26 53.58 ms AS4725 Japan odn.ne.jp


Traceroute to Japan, KDDI (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 106.162.242.108 (106.162.242.108), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.218 1.24 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 1.18 ms * China Hong Kong youku.com
 6 203.131.247.241 1.28 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 48.62 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.28 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.67 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.6.131 51.29 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 106.187.16.1 50.65 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
12 27.86.45.245 53.18 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
13 27.90.191.230 53.60 ms AS2516 Japan kddi.com
14 111.107.101.94 48.12 ms AS2516 Japan kddi.com
15 111.87.220.242 52.10 ms AS2516 Japan kddi.com
16 106.162.242.108 51.25 ms AS2516 Japan kddi.com


Traceroute to Japan, China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.236.3 (203.215.236.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 5.10 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.246 1.54 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.246 2.18 ms * China Hong Kong youku.com
 6 203.131.247.241 1.93 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 50.69 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.44 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 48.69 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.10 54.41 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 *
12 202.97.6.70 158.94 ms AS4134 Japan Tokyo ChinaTelecom
13 203.215.236.3 155.16 ms AS4134 Japan Tokyo ChinaTelecom


Traceroute to Japan, China CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.55.27.4 (202.55.27.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.18 3.51 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.242 0.98 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.246 1.13 ms * China Hong Kong youku.com
 6 203.131.247.241 3.14 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 203.131.241.66 85.67 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 8 59.43.189.198 60.50 ms AS4809 China ChinaTelecom
 9 203.131.241.70 7.47 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 202.55.27.4 60.73 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom


Traceroute to Japan, Amazon AWS (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 13.112.63.251 (13.112.63.251), 50 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.30 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 3.70 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.12 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.21 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 123.255.91.219 4.74 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 7 54.240.241.36 3.81 ms * China Hong Kong amazon.com
 8 52.93.35.29 2.40 ms * China Hong Kong amazon.com
 9 52.93.129.99 56.94 ms * United States amazon.com
10 *
11 52.93.73.242 55.26 ms * Japan Tokyo amazon.com
12 52.95.31.67 56.57 ms AS16509 Japan Tokyo amazon.com
13 52.95.31.221 60.30 ms AS16509 Japan Tokyo amazon.com
14 52.95.31.162 52.52 ms AS16509 Japan Tokyo amazon.com
15 52.95.31.88 54.27 ms AS16509 Japan Tokyo amazon.com
16 54.239.52.187 57.18 ms AS16509 Japan Tokyo amazon.com
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 13.112.63.251 58.48 ms AS16509 Japan Tokyo amazon.com


Traceroute to South Korea, KT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.114.41.101 (210.114.41.101), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.29 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.14 5.75 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 1.14 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.35 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 129.250.5.70 47.60 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.03 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 48.82 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.10 51.47 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 121.189.3.61 76.31 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
12 112.174.83.225 78.25 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
13 *
14 112.174.20.186 80.07 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
15 112.174.99.14 82.37 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
16 220.90.203.2 76.61 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
17 211.37.137.22 77.25 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
18 210.114.41.101 76.17 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com


Traceroute to South Korea, SK (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 175.122.253.62 (175.122.253.62), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.31 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.242 1.23 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.23 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 129.250.5.178 50.69 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.88 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 47.63 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.156 58.77 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 129.250.66.158 69.07 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 *
13 118.217.96.150 61.12 ms AS9318 Republic of Korea Seoul skbroadband.com
14 *
15 *
16 175.122.253.62 61.01 ms AS9318 Republic of Korea skbroadband.com


Traceroute to South Korea, LG (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.174.62.44 (211.174.62.44), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.2 4.01 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.222 20.31 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.19 ms * United States ALIYUN
 6 63.218.115.53 1.56 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.15.190 2.16 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.218.253.22 1.47 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 1.208.148.205 1.37 ms AS3786 China Hong Kong uplus.co.kr
10 1.208.150.181 1.39 ms AS3786 China Hong Kong uplus.co.kr
11 1.208.106.18 36.52 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
12 *
13 1.213.149.13 40.25 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
14 1.213.146.130 37.01 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
15 114.108.170.54 38.21 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
16 61.111.0.158 38.77 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
17 211.174.62.44 41.88 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr


Traceroute to South Korea, China CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 218.185.246.12 (218.185.246.12), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.222 1.08 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.04 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 *
 7 129.250.5.70 3.81 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 59.43.249.17 8.36 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
 9 203.131.241.70 7.62 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 59.43.184.10 53.70 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
11 *
12 59.43.184.10 54.19 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to South Korea, Amazon AWS (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 13.124.63.251 (13.124.63.251), 50 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.250 1.04 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.23 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.16 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 48.67 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 3.91 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 47.18 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.6.127 48.67 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 61.213.161.50 63.88 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 54.239.45.186 81.93 ms * Republic of Korea Seoul amazon.com
20 54.239.123.2 78.55 ms AS16509 Republic of Korea Seoul amazon.com
21 52.93.248.236 79.89 ms * Republic of Korea Seoul amazon.com
22 54.239.122.22 79.52 ms AS16509 Republic of Korea Seoul amazon.com
23 54.239.123.119 78.74 ms AS16509 Republic of Korea Seoul amazon.com
24 54.239.122.28 82.64 ms AS16509 Republic of Korea Seoul amazon.com
25 *
26 *
27 13.124.63.251 78.42 ms AS16509 Republic of Korea Seoul amazon.com


Traceroute to China, Taiwan Chief (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.133.242.116 (202.133.242.116), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.39 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.246 0.91 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.26 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 *
 7 103.123.253.133 28.00 ms * China Taiwan Taipei City chief.com.tw
 8 223.26.64.141 27.41 ms * China Taiwan Taipei City chief.com.tw
 9 113.21.95.72 27.48 ms AS17408 China Taiwan Taipei City chief.com.tw
10 103.123.254.38 30.61 ms * China Taiwan Taipei City chief.com.tw
11 202.133.242.114 27.74 ms AS17408 China Taiwan Taipei City chief.com.tw
12 202.133.242.116 27.09 ms AS17408 China Taiwan Taipei City chief.com.tw


Traceroute to China, Taiwan APTG (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.200.69.90 (210.200.69.90), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.41 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.210 1.29 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.76 ms * United States ALIYUN
 6 36.255.56.66 1.04 ms AS4323,AS7713 China Hong Kong equinix.com
 7 175.41.60.217 53.80 ms AS9505 China Taiwan Taipei City twgate.net
 8 175.41.60.53 50.12 ms AS9505 China Taiwan Taipei City twgate.net
 9 175.41.61.170 49.60 ms AS9505 China Taiwan Taipei City twgate.net
10 203.78.187.78 28.25 ms AS9505 China Taiwan Taipei City twgate.net
11 203.78.187.78 28.55 ms AS9505 China Taiwan Taipei City twgate.net
12 211.76.100.61 21.09 ms AS17709 China Taiwan Taipei City aptg.com.tw
13 211.76.100.53 20.52 ms AS17709 China Taiwan Taipei City aptg.com.tw
14 210.200.80.254 22.11 ms AS131142 China Taiwan Taipei City aptg.com.tw
15 *
16 210.200.69.90 21.62 ms AS131142 China Taiwan Taipei City aptg.com.tw


Traceroute to China, Taiwan CHT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.75.129.162 (203.75.129.162), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.24 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.30 4.33 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 0.99 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.07 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.241 1.43 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.6.120 2.05 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.8.66 37.04 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 220.128.3.146 29.03 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
10 220.128.1.14 27.76 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
11 220.128.2.5 28.53 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
12 211.22.229.45 29.93 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
13 1.1.1.2 31.03 ms AS12445 CLOUDFLARE.COM apnic.net
14 *
15 203.75.129.162 30.58 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw


Traceroute to China, Taiwan TFN (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 219.87.66.3 (219.87.66.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.27 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.218 1.26 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.21 ms * United States ALIYUN
 6 103.203.158.19 3.94 ms AS7713 China Hong Kong bbix.net
 7 60.199.21.9 20.86 ms AS9924 China Taiwan Taipei City twmbroadband.com
 8 60.199.4.150 21.35 ms AS9924 China Taiwan Taipei City twmbroadband.com
 9 60.199.3.126 27.08 ms AS9924 China Taiwan Taipei City twmbroadband.com
10 60.199.16.62 24.64 ms AS9924 China Taiwan Taipei City twmbroadband.com
11 219.87.66.3 26.93 ms AS9924 China Taiwan Taipei City twmbroadband.com


Traceroute to China,Taiwan FET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.73.144.38 (211.73.144.38), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.32 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.22 3.49 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.06 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.250 16.28 ms * China Hong Kong youku.com
 6 116.251.83.37 27.20 ms AS45102 Asia Pacific Regions ALIYUN
 7 210.242.214.134 26.58 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
 8 220.128.1.238 27.22 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
 9 *
10 *
11 210.242.214.129 24.19 ms AS3462 China Taiwan Taipei City cht.com.tw
12 192.72.107.54 25.23 ms AS4780 China Taiwan Taipei City fetnet.net
13 192.72.155.45 26.93 ms AS4780 China Taiwan Taipei City fetnet.net
14 139.175.58.166 25.13 ms AS4780 China Taiwan Taipei City fetnet.net
15 *
16 *
17 211.73.144.38 26.73 ms AS9674 China Taiwan fetnet.net


Traceroute to China, Taiwan KBT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 61.63.0.102 (61.63.0.102), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.25 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.214 6.37 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.12 ms * United States ALIYUN
 6 36.255.56.174 1.16 ms AS4323,AS7713 China Hong Kong equinix.com
 7 203.133.92.178 2.27 ms AS9416 China Hong Kong kbtelecom.net
 8 203.187.9.141 19.46 ms AS9416 China Taiwan kbtelecom.net
 9 *
10 203.187.3.81 48.25 ms AS9416 China Taiwan kbtelecom.net
11 203.133.92.90 52.68 ms AS9416 China Taiwan kbtelecom.net
12 *
13 203.187.26.78 48.58 ms AS9416 China Taiwan Taipei City kbtelecom.net
14 58.86.0.94 51.55 ms AS18042 China Taiwan Taipei City kbtelecom.net
15 58.86.0.26 52.50 ms AS18042 China Taiwan Taipei City kbtelecom.net
16 61.63.0.102 52.41 ms AS18042 China Taiwan Taipei City kbtelecom.net


Traceroute to China, Taiwan TAIFO (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 103.31.196.203 (103.31.196.203), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.250 0.95 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 5.34 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 103.123.253.133 27.90 ms * China Taiwan Taipei City chief.com.tw
 8 223.26.64.141 28.17 ms * China Taiwan Taipei City chief.com.tw
 9 113.21.95.123 27.71 ms AS17408 China Taiwan Taipei City chief.com.tw
10 113.21.84.210 24.89 ms * China Taiwan Taipei City chief.com.tw
11 103.31.197.122 27.45 ms AS131584 China Taiwan Taipei City taifo.com.tw
12 *
13 103.31.197.70 26.75 ms AS131584 China Taiwan Taipei City taifo.com.tw
14 103.31.196.203 26.46 ms AS131584 China Taiwan Taipei City taifo.com.tw


Traceroute to United States, Los Angeles China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 218.30.33.17 (218.30.33.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.2 4.43 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.24 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.21 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 2.91 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 50.66 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 1.74 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.93 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.156 50.97 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 202.97.51.61 113.97 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.25.134 216.95 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
13 218.30.33.17 288.77 ms AS4134 United States ctamericas.com


Traceroute to United States, Los Angeles China CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 66.102.252.100 (66.102.252.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.62 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.22 4.40 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.242 1.07 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.11 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 129.250.5.178 2.79 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.5.36 2.64 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 *
10 *
11 4.71.136.202 165.38 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
12 66.102.252.100 161.20 ms AS4809 United States ctamericas.com


Traceroute to United States, Los Angeles PCCW (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 63.218.42.81 (63.218.42.81), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.2 4.05 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 0.85 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 2.77 ms * United States ALIYUN
 6 63.218.175.145 1.57 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.218.42.81 153.09 ms AS3491 United States California Los Angeles pccw.com


Traceroute to United States, Los Angeles HE (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 66.220.18.42 (66.220.18.42), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 8.92 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.222 1.10 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.07 ms * United States ALIYUN
 6 123.255.91.158 7.74 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 7 184.105.64.125 174.11 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
 8 72.52.92.121 156.07 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
 9 66.220.18.42 158.69 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net


Traceroute to United States, Los Angeles GTT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 173.205.77.98 (173.205.77.98), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.28 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.30 4.12 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.254 1.11 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.29 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 129.250.5.70 131.69 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.46 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 49.23 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.4.142 133.08 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.3.175 152.16 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 69.174.23.157 155.11 ms AS3257,AS8928 United States California San Jose gtt.net
13 89.149.182.162 172.35 ms AS3257,AS8928 United States California Los Angeles gtt.net
14 173.205.77.98 163.91 ms AS3257,AS8928 United States California Los Angeles gtt.net


Traceroute to United States, San Fransico ATT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 12.169.215.33 (12.169.215.33), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.30 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.2 5.51 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.04 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.34 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 203.131.247.233 6.57 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 154.11 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.34 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 49.16 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 155.00 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.6.119 158.37 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 129.250.2.3 147.61 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
13 192.205.37.57 156.38 ms AS7018 United States California att.com
14 12.122.149.138 159.34 ms AS7018 United States California San Francisco att.com
15 12.122.110.13 157.96 ms AS7018 United States California att.com
16 12.244.156.30 164.96 ms AS7018 United States California att.com
17 12.169.215.33 151.52 ms AS7018 United States California att.com


Traceroute to United States, New York TATA (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 66.198.181.100 (66.198.181.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.31 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.254 1.12 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.30 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 *
 7 129.250.6.120 1.79 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 116.0.93.210 2.09 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
 9 116.0.93.137 237.48 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
10 116.0.67.34 61.63 ms AS6453 Japan Chiba tatacommunications.com
11 209.58.86.142 232.79 ms AS6453 United States California Santa Clara tatacommunications.com
12 63.243.205.12 210.07 ms AS6453 United States California San Jose tatacommunications.com
13 63.243.128.28 215.45 ms AS6453 United States New York New York City tatacommunications.com
14 63.243.128.26 217.91 ms AS6453 United States New York New York City tatacommunications.com
15 216.6.90.73 233.53 ms AS6453 United States New York New York City tatacommunications.com
16 209.58.75.198 216.27 ms AS6453 United States New York New York City tatacommunications.com
17 66.198.181.100 227.21 ms AS6453 United States New York New York City tatacommunications.com


Traceroute to United States, San Jose China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 218.30.33.17 (218.30.33.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.242 1.16 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.09 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.51 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 50.66 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 4.23 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 47.54 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.156 48.73 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 *
12 202.97.27.214 262.78 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
13 218.30.33.17 268.45 ms AS4134 United States ctamericas.com


Traceroute to United States, San Jose NTT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 23.11.26.62 (23.11.26.62), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.27 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.242 1.00 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.32 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 2.24 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 154.74 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 1.75 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.98 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 154.58 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.6.119 155.00 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 129.250.2.48 152.43 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
13 23.11.26.62 151.87 ms AS2914 United States California San Jose akamai.com


Traceroute to United States, Fremont HE (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 72.52.104.74 (72.52.104.74), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.24 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.214 1.07 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.12 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 123.255.91.158 1.88 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 7 184.105.64.130 52.87 ms AS6939 Japan Tokyo he.net
 8 184.105.213.117 134.55 ms AS6939 United States Washington Seattle he.net
 9 184.105.223.217 155.17 ms AS6939 HE.NET BACKBONE he.net
10 184.105.213.158 149.76 ms AS6939 United States California Fremont he.net
11 72.52.104.74 155.81 ms AS6939 United States California Fremont he.net


Traceroute to United States, Las Vegas Level3 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 205.216.62.38 (205.216.62.38), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.22 3.48 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.254 1.11 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.05 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 63.218.175.145 1.68 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.218.178.50 157.00 ms AS3491 United States California San Jose pccw.com
 8 *
 9 4.68.73.46 163.80 ms AS3356 United States California San Jose level3.com
10 208.168.142.98 205.39 ms AS3561 United States Texas centurylink.com
11 216.34.172.42 218.56 ms AS3561 United States Texas Dallas centurylink.com
12 216.34.164.82 232.64 ms AS3561 United States Texas Dallas centurylink.com
13 205.216.7.204 229.61 ms AS3561 United States Texas Dallas centurylink.com
14 *
15 205.216.62.38 234.36 ms AS3561 United States Texas Dallas centurylink.com


Traceroute to United States, Miami ZAYO (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 64.125.191.144 (64.125.191.144), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.27 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.218 1.19 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.20 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.76 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 132.97 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 5.67 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 47.82 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 158.27 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.6.119 158.42 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 129.250.5.86 133.95 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
13 64.125.14.29 151.48 ms AS6461 United States California San Jose zayo.com
14 64.125.29.0 211.90 ms AS6461 United States Washington Seattle zayo.com
15 64.125.30.230 235.36 ms AS6461 United States California San Jose zayo.com
16 64.125.28.145 237.51 ms AS6461 ZAYO.COM BACKBONE zayo.com
17 64.125.29.52 223.93 ms AS6461 United States Texas Dallas zayo.com
18 64.125.26.35 213.54 ms AS6461 United States Florida Miami zayo.com
19 64.125.28.10 223.89 ms AS6461 ZAYO.COM BACKBONE zayo.com
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to United States, Ashburn Cogentco (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 149.127.109.166 (149.127.109.166), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.210 4.85 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.178 1.29 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.01 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 153.91 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.51 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 47.50 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 151.79 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.6.119 154.83 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 129.250.8.42 153.23 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
13 154.54.43.13 146.39 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
14 154.54.44.138 171.98 ms AS174 United States Utah Salt Lake City cogentco.com
15 154.54.41.146 194.02 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
16 154.54.31.90 197.10 ms AS174 United States Missouri Kansas City cogentco.com
17 154.54.42.166 212.17 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
18 154.54.6.222 214.09 ms AS174 United States Ohio Cleveland cogentco.com
19 154.54.82.254 216.14 ms AS174 United States Virginia Arlington cogentco.com
20 154.54.46.194 223.98 ms AS174 United States Virginia Herndon cogentco.com
21 38.140.164.58 214.76 ms AS174 United States Virginia Herndon cogentco.com
22 149.127.109.2 226.63 ms AS174 United States Virginia Ashburn cogentco.com
23 149.127.109.166 219.80 ms AS174 United States Virginia Ashburn cogentco.com


Traceroute to German, Telekom (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 80.146.191.1 (80.146.191.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.32 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.242 11.80 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.246 1.30 ms * China Hong Kong youku.com
 6 *
 7 129.250.5.178 154.27 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.02 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.61 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 160.18 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.6.119 155.69 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 129.250.4.118 155.64 ms AS2914 United States California Palo Alto ntt.com
13 80.150.168.193 156.11 ms AS3320 United States California telekom.de
14 91.23.217.161 258.93 ms AS3320 Germany North Rhine-Westphalia telekom.de
15 80.146.191.1 278.06 ms AS3320 Germany North Rhine-Westphalia telekom.de


Traceroute to German, Frankfurt O2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 82.113.108.25 (82.113.108.25), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.77 0.28 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.30 4.22 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.222 6.19 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.23 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.241 1.44 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 2.52 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 1.88 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 48.52 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 151.90 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.4.155 188.84 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 *
13 94.142.107.78 209.11 ms AS12956 United States Texas Dallas telefonica.com
14 94.142.126.126 254.04 ms AS12956 United States Virginia Ashburn telefonica.com
15 213.140.36.241 267.06 ms AS12956 France Ile-de-France Paris telefonica.com
16 176.52.248.90 347.28 ms AS12956 Germany telefonica.com
17 213.140.51.61 314.18 ms AS12956 Germany telefonica.com
18 62.53.1.35 315.83 ms AS6805 Germany telefonica.de
19 62.53.0.12 268.37 ms AS6805 Germany telefonica.de
20 62.53.0.5 293.80 ms AS6805 Germany telefonica.de
21 62.53.28.149 274.06 ms AS6805 Germany telefonica.de
22 62.53.0.127 267.84 ms AS6805 Germany telefonica.de
23 62.53.2.63 263.38 ms AS6805 Germany telefonica.de
24 82.113.108.25 275.07 ms AS39706 Germany Hesse Frankfurt o2online.de


Traceroute to German, Frankfurt Vodafone (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 139.7.146.11 (139.7.146.11), 50 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 3.96 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.246 1.24 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.41 ms * United States ALIYUN
 6 63.218.175.145 1.61 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.218.174.233 1.38 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.218.174.85 1.99 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 195.2.8.17 241.87 ms AS1273 Europe Regions vodafone.com
10 195.2.8.17 241.53 ms AS1273 Europe Regions vodafone.com
11 195.2.2.57 249.12 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
12 195.2.10.122 253.35 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
13 195.89.99.18 241.97 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
14 195.89.99.18 242.75 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
15 *
16 92.79.230.2 253.18 ms AS3209 Germany vodafone.de
17 139.7.148.84 247.68 ms AS3209 Germany vodafone.de
18 139.7.148.84 247.51 ms AS3209 Germany vodafone.de
19 *
20 *
21 *
22 139.7.146.11 264.01 ms AS3209 Germany vodafone.de


Traceroute to German, Frankfurt China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 118.85.205.101 (118.85.205.101), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.37 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.210 0.95 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.25 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 20.45 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 50.83 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.45 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.88 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.10 50.00 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.66.62 133.17 ms AS2914 China Shanghai ntt.com
12 118.85.205.101 217.55 ms AS4134 Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom


Traceroute to German, Frankfurt China CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 5.10.138.33 (5.10.138.33), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.22 3.96 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.254 1.24 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.30 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.241 1.22 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 2.80 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.5.36 2.47 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 *
10 *
11 *
12 212.187.165.22 210.35 ms AS3356 United Kingdom London level3.com
13 59.43.180.113 185.72 ms AS4809 Europe Regions ChinaTelecom
14 5.10.138.33 187.44 ms AS4809 Germany cteurope.net


Traceroute to German, Frankfurt GTT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 213.200.65.70 (213.200.65.70), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.6 4.20 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.254 1.18 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.27 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.04 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 154.00 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 4.50 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 126.92 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 159.96 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.2.8 133.39 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 69.174.23.157 158.66 ms AS3257,AS8928 United States California San Jose gtt.net
13 213.200.114.173 292.94 ms AS3257,AS8928 GTT.NET BACKBONE gtt.net
14 213.200.65.70 312.64 ms AS3257,AS8928 GTT.NET BACKBONE gtt.net


Traceroute to German, FrankfurtCogentco (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 212.20.150.5 (212.20.150.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.29 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.246 1.22 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.20 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.241 1.69 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 150.28 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 3.80 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 47.55 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.5.78 159.10 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.6.119 155.60 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
12 129.250.8.42 157.63 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
13 154.54.43.13 146.09 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
14 154.54.44.142 169.84 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
15 154.54.41.146 197.23 ms AS174 United States Colorado Denver cogentco.com
16 154.54.5.90 208.96 ms AS174 United States Missouri Kansas City cogentco.com
17 154.54.42.166 212.29 ms AS174 United States Illinois Chicago cogentco.com
18 154.54.6.222 215.07 ms AS174 United States Ohio Cleveland cogentco.com
19 154.54.31.234 215.78 ms AS174 Canada Ontario Toronto cogentco.com
20 154.54.42.90 226.65 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
21 154.54.44.161 253.58 ms AS174 United Kingdom Merseyside County Southport cogentco.com
22 154.54.77.245 255.20 ms AS174 Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
23 130.117.0.122 314.07 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
24 130.117.48.94 306.26 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
25 212.20.150.5 319.87 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com


Traceroute to United Kingdom, Vodafone (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 194.62.232.211 (194.62.232.211), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.18 5.06 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.218 1.36 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.61 ms * United States ALIYUN
 6 63.217.16.217 1.37 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.218.174.85 1.98 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 8 63.218.174.85 1.71 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 9 195.2.10.97 235.23 ms AS1273 China Hong Kong vodafone.com
10 195.2.2.57 236.44 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
11 195.2.10.178 236.11 ms AS1273 Singapore vodafone.com
12 195.2.30.213 242.51 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
13 195.2.30.213 236.30 ms AS1273 VODAFONE.COM BACKBONE vodafone.com
14 *
15 194.62.232.211 240.88 ms AS25135 United Kingdom vodafone.com


Traceroute to United Kingdom, BT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 213.121.43.24 (213.121.43.24), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.10 4.72 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.210 0.97 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.170 1.23 ms * United States ALIYUN
 6 63.218.115.53 1.82 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 63.223.54.30 217.23 ms AS3491 United States pccw.com
 8 166.49.169.101 216.68 ms AS5400 United States Virginia Ashburn bt.com
 9 166.49.195.87 290.43 ms AS5400 BT.COM BACKBONE bt.com
10 166.49.209.133 297.05 ms AS5400 United Kingdom London bt.com
11 109.159.249.54 284.87 ms AS2856 United Kingdom bt.com
12 194.72.7.69 290.48 ms AS2856 United Kingdom London bt.com
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 213.121.43.24 291.04 ms AS2856 United Kingdom bt.com


Traceroute to United Kingdom, London TATA (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 80.231.60.38 (80.231.60.38), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.14 4.33 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.214 0.96 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.182 1.12 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 0.98 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.6.120 1.64 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 116.0.93.210 2.84 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
 9 116.0.93.169 203.18 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
10 180.87.12.1 213.09 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
11 180.87.12.225 205.69 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
12 180.87.39.21 209.94 ms AS6453 India Maharashtra Mumbai tatacommunications.com
13 80.231.130.130 233.46 ms AS6453 United Kingdom London tatacommunications.com
14 80.231.60.38 220.81 ms AS6453 United Kingdom London tatacommunications.com


Traceroute to Russia, China CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 118.85.205.180 (118.85.205.180), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.77 0.25 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.26 8.69 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.246 1.22 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.178 1.32 ms * United States ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.97 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.70 50.64 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 1.82 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.2.50 44.43 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 129.250.2.156 56.00 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 202.97.51.61 116.54 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 *
13 202.97.41.1 110.76 ms AS4134 China Tianjin ChinaTelecom
14 202.97.30.230 190.56 ms AS4134 Russian Federation Primorsky Krai Vladivostok ChinaTelecom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to Russia, China CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 185.75.173.17 (185.75.173.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.27 ms * United States defense.gov
 3 11.56.8.6 4.89 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.250 1.16 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.37 ms * United States ALIYUN
 6 *
 7 129.250.5.178 2.77 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.5.36 5.66 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 4.68.73.13 2.38 ms AS3356 China Hong Kong level3.com
10 *
11 *
12 212.187.165.22 209.89 ms AS3356 United Kingdom London level3.com
13 59.43.180.113 188.20 ms AS4809 Europe Regions ChinaTelecom
14 185.75.173.17 180.35 ms AS4809 Russian Federation Moscow cteurope.net


Traceroute to Russia, Moscow RT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 87.226.162.77 (87.226.162.77), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.52.252.85 0.34 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.30 4.48 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.210 1.09 ms * United States defense.gov
 5 103.52.74.246 1.27 ms * China Hong Kong youku.com
 6 103.203.158.122 1.87 ms AS7713 China Hong Kong bbix.net
 7 213.59.211.241 209.12 ms AS12389 Russian Federation Moscow rt.ru
 8 87.226.140.2 210.95 ms AS12389 Russian Federation Moscow rt.ru
 9 *
10 87.226.162.77 267.35 ms AS12389 Russian Federation Moscow rt.ru


Traceroute to Russia, Moscow TTK (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 217.150.32.2 (217.150.32.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.31 ms * United States defense.gov
 3 *
 4 11.131.180.210 1.20 ms * United States defense.gov
 5 116.251.82.174 1.09 ms AS45102 China Hong Kong ALIYUN
 6 203.131.247.233 1.25 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
 7 129.250.5.178 220.48 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8 129.250.6.99 2.03 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9 129.250.7.66 37.20 ms AS2914 Singapore ntt.com
10 129.250.7.62 221.50 ms AS2914 Germany Hesse Frankfurt ntt.com
11 *
12 129.250.4.77 212.16 ms AS2914 Germany Hesse Frankfurt ntt.com
13 129.250.4.249 218.68 ms AS2914 Germany Hesse Frankfurt ntt.com
14 213.198.82.158 220.27 ms AS2914 Germany Hesse Frankfurt ntt.com
15 *
16 62.33.207.217 256.25 ms AS20485 Russian Federation Moscow ttk.ru
17 80.237.46.177 265.01 ms AS20485 Russian Federation Moscow ttk.ru
18 217.150.32.243 247.34 ms AS20485 Russian Federation Moscow ttk.ru
19 *
20 217.150.32.2 240.43 ms AS20485 Russian Federation Moscow ttk.ru


Traceroute to Russia, Moscow MTS (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 195.34.32.71 (195.34.32.71), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.56.8.69 0.26 ms * United States defense.gov
 3 11.52.252.14 3.80 ms * United States defense.gov
 4 11.131.180.222 1.07 ms * United States defense.gov
 5 47.246.113.174 1.27 ms * United States ALIYUN
 6 123.255.90.58 64.11 ms AS64050,AS135423 China Hong Kong hkix.net
 7 212.188.2.105 171.69 ms AS8359 Russian Federation mts.ru
 8 212.188.28.214 165.15 ms AS8359 MTS.RU BACKBONE mts.ru
 9 212.188.29.137 165.00 ms AS8359 Russian Federation mts.ru
10 212.188.29.9 117.59 ms AS8359 Russian Federation mts.ru
11 195.34.50.153 135.35 ms AS8359 Russian Federation mts.ru
12 212.188.42.129 165.10 ms AS8359 Russian Federation mts.ru
13 212.188.29.25 168.16 ms AS8359 Russian Federation Moscow mts.ru
14 195.34.53.5 168.53 ms AS8359 Russian Federation Moscow mts.ru
15 195.34.53.213 165.04 ms AS8359 Russian Federation Moscow mts.ru
16 195.34.32.71 168.08 ms AS8359 Russian Federation Moscow mts.ru

评价

alibabacloud就是阿里云的国际版,可以以相当于24元的价格买到30M的香港服务器。联通的速度非常不错,性能也非常好,用来科学上网、建站都是不错的选择。

VPS评测服务器评测

HostDoc评测:黑五i9-9900K款

2019-12-17 18:18:00

VPS评测服务器评测

Oracle评测:永久免费韩国VPS

2019-12-24 19:04:00

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索